Statut

S T A T U T
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, zwany dalej „Dziekanką”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Dziekanka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”,
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 3. niniejszego Statutu,
 4. innych obowiązujących przepisów  prawa.

§ 3

Dziekanka posiada osobowość prawną.

§ 4

Podmiotem tworzącym Dziekankę jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Siedziba Dziekanki znajduje się  w Gnieźnie, przy ul. Poznańskiej 15.

§ 6

  1. Dziekanka może realizować cele i zadania, o których mowa w   7 dla osób spoza terenu miasta Gniezna.
  2. Obszar działania Dziekanki obejmuje teren całego
  3. Dziekanka prowadzi  w rozumieniu ustawy trzy zakłady lecznicze:

1) Szpital – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

2) Ambulatorium – Centrum Zdrowia Psychicznego – dla świadczeń zdrowotnych        w rodzaju ambulatoryjne świadczenia

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

  1. Dziekanka podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę

II. Cele i zadania

§ 7

1. Celem Dziekanki jest udzielanie świadczeń

2. Dziekanka wykonuje swoje działania w sposób ciągły zapewniając całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

3. Do zadań Dziekanki należy:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

2) udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

3) udział w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego wg zasad określonych odpowiednimi przepisami,

4) działalność w zakresie opieki dziennej środowiskowej i innej pośredniej,

5) promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

6) prowadzenie statystyki i dokumentacji medycznej,

7) administrowanie majątkiem trwałym,

8) prowadzenie szkoleń podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych,

9) prowadzenie prac naukowych i badawczych,

10) organizowanie szkoleń oraz uczestniczenie w szkoleniach związanych z prowadzeniem działalności z zakresu opieki zdrowotnej,

11) nadzór nad infrastrukturą szpitala, prawidłową, racjonalną eksploatacją i wykorzystaniem aparatury i urządzeń medycznych,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów bądź zleconych,

13) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.

4. W wykonywaniu swoich zadań Dziekanka może współpracować:

1) z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

2) instytucjami naukowo – badawczymi,

3) samorządami zawodów medycznych,

4) organizacjami społecznymi,

5) stowarzyszeniami,

6) fundacjami,

7) instytucjami pomocy społecznej,

8) administracją samorządową i rządową.

§ 8

 1. Dziekanka prowadzi leczenie w następujących specjalnościach:

1) psychiatrii,

2) chorób wewnętrznych,

3) leczenia uzależnień,

4) rehabilitacji,

5) geriatrii,

6) gastroenterologii.

 1. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wymienionych w 1, w zależności od potrzeb leczniczych obejmuje:

1) pełną opiekę  stacjonarną,

2) opiekę ambulatoryjną,

3) opiekę dzienną,

4) inną opiekę  środowiskową i pośrednią.

III. Organizacja wewnętrzna

§ 9

 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dziekankę, nieuregulowane w ustawie lub Statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
 2. Strukturę organizacyjną Dziekanki tworzą:

1) Szpital:

a) Oddziały całodobowe:

– Detoksykacyjne dla uzależnionych od alkoholu,

– Psychiatryczne ogólne,

– Psychogeriatryczny,

– Psychiatryczne dla przewlekle chorych,

– Leczenia uzależnień,

– Rehabilitacji neurologicznej,

– Rehabilitacji ogólnoustrojowej,

– Psychiatrii sądowej,

– Psychiatryczny psychosomatyczny,

– Leczenia zaburzeń nerwicowych,

– Geriatryczny,

– Wewnętrzny psychosomatyczny;

b) Oddziały dzienne:

– Terapii uzależnień od alkoholu,

– Psychiatryczny Rehabilitacyjny,

– Psychogeriatryczny;

c) Izba Przyjęć,

d) Apteka,

e) Laboratorium,

f) Pracownie diagnostyczne:

– Pracownia EKG/EEG,

– Pracownia USG,

– Pracownia RTG,

– Pracownia Endoskopii;

2) Ambulatorium –  Centrum  Zdrowia Psychicznego:

a) Poradnie przyszpitalne:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego,

– Poradnia Geriatryczna;

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

a) dla psychicznie chorych,

b) o profilu ogólnym;

4) Administracja:

a) Dyrekcja,

b) Dział finansowy,

c) Dział spraw pracowniczych,

d) Dział statystyki i sprawozdawczości medycznej,

e) Dział żywienia,

f) Dział techniczny,

g) Dział informatyki,

h) Dział zamówień publicznych,

i) Dział ds. jakości usług,

j) Dział organizacyjny;

5) Samodzielne stanowiska pracy:

a) Inspektor ochrony danych,

b) Administrator systemów informatycznych,

c) Inspektor ds. obronnych,

d) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

e) Inspektor BHP i p.poż,

f) Kapelan,

g) Pełnomocnik ds. skarg, wniosków i praw pacjenta,

h) Pełnomocnik zarządzania jakością,

i) Pielęgniarka epidemiologiczna;

6) Dyrektor może powołać koordynatorów, dotyczących poszczególnych zakresów działalności w zależności od potrzeb.

3. Zakres działania struktur organizacyjnych  wymienionych w 2 określa  Dyrektor, w drodze zarządzeń wewnętrznych.

IV. Zarządzanie Dziekanką

§ 10

Organami Dziekanki są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 11

 1. Dyrektor kieruje Dziekanką i ponosi odpowiedzialność za jej zarządzanie i funkcjonowanie oraz jest przełożonym pracowników Dziekanki.
 2. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Dziekanką, niezastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami dla innych organów Dziekanki.
 3. Z Dyrektorem Dziekanki podmiot tworzący Dziekankę nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zatrudnia go na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 12

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora Lecznictwa,

2) Zastępcy Dyrektora Pielęgniarstwa,

3) Przełożonej Pielęgniarek,

4) Głównego Księgowego.

2. Dyrektora Dziekanki podczas jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony Zastępca Dyrektora.

§ 13

Do zakresu obowiązków Dyrektora  należy w szczególności:

1) sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Dziekanki,

2) opracowanie planów finansowych i inwestycyjnych Dziekanki oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Społecznej,

3) organizowanie pracy Dziekanki oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,

4) podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Dziekanki oraz sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy,

5) dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,

6) przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,

7) opracowanie regulaminu organizacyjnego Dziekanki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wnioskowanie zmian,

8) nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,

9) terminowe zawiadamianie organów inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Dziekance oraz podejmowanie działań dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym,

10) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

11) analizowanie  i ocena kosztów działalności Dziekanki,

12) nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13) współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

V. Rada Społeczna

§ 14

 1. W Dziekance działa Rada Społeczna, która jest organem  inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Dziekanki.
 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 3. Skład Rady Społecznej określa art.48 ustawy.
 4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15

Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną  i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 16

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata
 2. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) naruszenia w trakcie kadencji zakazu o którym mowa w art. 48 ust 7 ustawy;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady wniosku w przedmiocie ich odwołania.

§ 17

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 1. a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym  planu inwestycyjnego,
 3. c) kredytów bankowych lub dotacji,
 4. d) podziału zysku;
 5. e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 6. regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

§ 18

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Dziekanki przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

VI. Gospodarka finansowa

§ 19

 1. Gospodarka finansowa Dziekanki prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie.
 2. Podstawą gospodarki Dziekanki jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Dziekanki.

§ 20

Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego, Dziekanka może dokonać na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu tworzącego.

§ 21

 1. Dziekanka wykonuje świadczenia zdrowotne nieodpłatnie na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Dziekanka może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz osób nie objętych umowami, o których mowa w ust.1 odpłatnie na podstawie odrębnych umów.

§ 22

Dziekanka uzyskuje środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy.

§ 23

Dziekanka może uzyskać środki publiczne na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych, promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom i urazom;

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

3) inwestycje, w tym na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację zadań dodatkowych nałożonych przez wojewodę ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej jak i w przypadku klęski żywiołowej;

5) cele szczegółowe, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 24

Dziekanka sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ewidencja kosztów i przychodów prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 25

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Dziekanki, po uprzednim  zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa  Wielkopolskiego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 2. Dyrektor Dziekanki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

VII. Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Dawid Andrzejewski

Data zmodyfikowania: 5 grudnia 2023 o godzinie: 8:37