Statut

S T A T U T
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, zwany dalej „Dziekanką”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Dziekanka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku, poz.160 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 882),
 3. niniejszego Statutu,
 4. innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Dziekanka posiada osobowość prawną

§ 4

Podmiotem tworzącym Dziekankę jest Województwo Wielkopolskie.

§ 5

Siedziba Dziekanki znajduje się w Gnieźnie, przy ul. Poznańskiej 15.

§ 6

 1. Dziekanka może realizować cele i zadania, o których mowa w   7 dla osób spoza terenu miasta Gniezna.
 2. Obszar działania Dziekanki obejmuje teren całego kraju
 3. Dziekanka prowadzi  w rozumieniu ustawy trzy zakłady lecznicze:

1) Szpital – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,

2) Ambulatorium – Centrum Zdrowia Psychicznego – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia.

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

 1. Dziekanka podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

II. Cele i zadania

§ 7

 1. Celem Dziekanki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Dziekanka wykonuje swoje działania w sposób ciągły zapewniając całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
 3. Do zadań Dziekanki należy w szczególności:
  1. udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
  2. udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
  3. udział w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego wg zasad określonych odpowiednimi przepisami,
  4. działalność w zakresie opieki dziennej środowiskowej i innej pośredniej,
  5. promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  6. prowadzenie statystyki i dokumentacji medycznej,
  7. administrowanie majątkiem trwałym,
  8. prowadzenie szkoleń podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych,
  9. prowadzenie prac naukowych i badawczych,
  10. organizowanie szkoleń oraz uczestniczenie w szkoleniach związanych z prowadzeniem działalności z zakresu opieki zdrowotnej,
  11. nadzór nad infrastrukturą szpitala, prawidłowa, racjonalną eksploatacją i wykorzystaniem aparatury i urządzeń medycznych,
  12. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów bądź zleconych,
  13. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.
 4. W wykonywaniu swoich zadań Dziekanka może współpracować:
  1. z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
  2. instytucjami naukowo – badawczymi,
  3. samorządami zawodów medycznych,
  4. organizacjami społecznymi,
  5. stowarzyszeniami,
  6. fundacjami,
  7. instytucjami pomocy społecznej,
  8. administracją samorządową i rządową.

§ 8

 1. Dziekanka prowadzi leczenie w następujących specjalnościach:
  1. psychiatrii,
  2. psychiatrii dziecięcej,
  3. neurologii,
  4. chorób wewnętrznych,
  5. leczenia uzależnień,
  6. rehabilitacji,
  7. geriatrii,
  8. reumatologii,
  9. gastroenterologii.
 2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wymienionych w ust.1, w zależności od potrzeb leczniczych obejmuje:
  1. pełną opiekę stacjonarną,
  2. opiekę ambulatoryjną,
  3. opiekę dzienną,
  4. inną opiekę środowiskową i pośrednią.
 3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dziekankę, nieuregulowane w ustawie lub Statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

III. Organizacja wewnętrzna

§ 9

 1. Strukturę organizacyjną Dziekanki
  1. Szpital:
   a) Oddziały całodobowe:

   • Detoksykacyjne dla uzależnionych od alkoholu,
   • Psychiatryczne ogólne,
   • Psychogeriatryczny,
   • Psychiatryczne dla przewlekle chorych
   • Leczenia uzależnień,
   • Rehabilitacji neurologicznej,
   • Rehabilitacji ogólnoustrojowej,
   • Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
   • Psychiatrii sądowej,
   • Psychiatryczny psychosomatyczny,
   • Leczenia udarów,
   • Neurologiczny,
   • Geriatryczny,
   • Wewnętrzny psychosomatyczny z pododdziałem reumatologii;
    b) Oddziały dzienne:

    • Terapii uzależnień od alkoholu,
    • Psychiatryczny Rehabilitacyjny,
    • Psychogeriatryczny;
     c) Izba Przyjęć,
     d) Apteka,
     e) Laboratorium,
     f) Pracownie diagnostyczne:

     • Pracownia EKG/EEG
     • Pracownia USG
     • Pracownia RTG
     • Pracownia Endoskopii
  2. Ambulatorium – Centrum Zdrowia Psychicznego:
   a) Poradnie przyszpitalne:

   • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
   • Poradnia Geriatryczna;
  3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
   a) dla psychicznie chorych,
   b) o profilu ogólnym.
  4. Administracja:
   a) Dyrekcja,
   b) Dział finansowy,
   c) Dział spraw pracowniczych,
   d) Dział statystyki i sprawozdawczości medycznej,
   e) Dział żywienia,
   f) Dział techniczny,
   g) Dział informatyki,
   h) Dział zamówień publicznych,
   i) Dział ds. jakości usług,
   j) Dział organizacyjny.
  5. Samodzielne stanowiska pracy,
   a) Administrator bezpieczeństwa informacją,
   b) Administrator systemów informatycznych,
   c) Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji,
   d) Inspektor BHP i p.poż,
   e) Kapelan
   f)Pełnomocnik ds. skarg i wniosków i spraw kombatantów,
   g) Pełnomocnik ds. zarządzania jakością,
   h) Pielęgniarka epidemiologiczna.
  6. Dyrektor może powołać koordynatorów dotyczących poszczególnych zakresów działalności w zależności od potrzeb.
 2. Zakres działania struktur organizacyjnych wymienionych w ust.1 określa Dyrektor, w drodze zarządzeń wewnętrznych.

IV. Zarządzanie Dziekanką

§ 10

 1. Organami Dziekanki są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Społeczna.

§ 11

 1. Dyrektor kieruje Dziekanką i ponosi odpowiedzialność za jej zarządzenie i funkcjonowanie oraz jest przełożonym pracowników Dziekanki.
 2. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Dziekanką, niezastrzeżonych niniejszym statutem i innymi przepisami dla innych organów Dziekanki.
 3. Z Dyrektorem Dziekanki podmiot tworzący Dziekankę nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zatrudnia go na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 12

 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:
  1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
  2. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
  3. Przełożonej Pielęgniarek,
  4. Głównego Księgowego.
 2. Dyrektora Dziekanki podczas jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony Zastępca Dyrektora.

§ 13

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Dziekanki,
 2. opracowanie planów finansowych i inwestycyjnych Dziekanki oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Społecznej,
 3. organizowanie pracy Dziekanki oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
 4. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Dziekanki oraz sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy,
 5. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,
 6. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,
 7. opracowanie regulaminu organizacyjnego Dziekanki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wnioskowanie zmian,
 8. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 9. terminowe zawiadamianie organów inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Dziekance oraz podejmowanie działań dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 10. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 11. analizowanie i ocena kosztów działalności Dziekanki,
 12. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

V. Rada Społeczna

§ 14

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. W Dziekance działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Dziekanki.
 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 3. Skład Rady Społecznej określa art.48 ustawy.
 4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15

Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 16

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 2. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji:
  1) w przypadku złożenia rezygnacji,
  2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
  3) z innych ważnych powodów.

§ 17

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  c) przyznawania kierownikowi nagród,
  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku;
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  f) regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 18

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Dziekanki przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

VI. Gospodarka finansowa

§ 19

 1. Gospodarka finansowa Dziekanki prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach regulujących finanse publiczne, rachunkowość i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
 2. Podstawą gospodarki Dziekanki jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Dziekanki.

§ 20

Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego, Dziekanka może dokonać na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu tworzącego.

§ 21

 1. Dziekanka wykonuje świadczenia zdrowotne nieodpłatnie na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Dziekanka może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz osób nie objętych umowami, o których mowa w ust.1 odpłatnie na podstawie odrębnych umów.

§ 22

Dziekanka uzyskuje środki finansowe ze źródeł wskazanych w art.55 ustawy.

§ 23

Dziekanka może uzyskać środki publiczne na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych, promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom i urazom;
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
3) inwestycje, w tym na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację zadań dodatkowych nałożonych przez wojewodę ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej jak i w przypadku klęski żywiołowej;
5) cele szczegółowe, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 24

Dziekanka sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r poz. 1047 ). Ewidencja kosztów i przychodów prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 25

Dziekanka może uzyskać środki publiczne na:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Dziekanki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 2. Dyrektor Dziekanki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

VII. Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Kamil Krasiński

Data zmodyfikowania: 4 grudnia 2020 o godzinie: 9:41